Индивидуално консултиране

indЖитейският път на всеки човек е съпроводен от ситуации, в които възможностите му да се справи с възникналите проблеми и напрежение не са достатъчни, за да осигурят психическото равновесие. Тогава повечето хора търсят подкрепа от другите като споделят своите болки, тревоги и страхове. Тази форма на психологическа помощ се търси най-вече сред близки и познати и нейната ефективност се крие най-вече в ефекта на разтоварването, следствие на илюзията, че човек е изслушан и разбран. Затова и търсещите помощ рядко слушат рационалните съвети, а е по-важно какво ще кажат като оплакване. Повечето хора с охота се отзовават при искане на съвет или психологическа подкрепа. За тези неформални консултанти обръщането към тях е признание за тяхната личностна състоятелност, но също така и възможност за установяване на доминиране и влияние над изпадналия в нужда. Често наред с искрената им съпричастност и съчувствие се наблюдават свръхзаинтересованост, надкомпетентност, субективизъм и категоричност. По начало ефектът от намеренията им е кратковременен, зависи от много случайни обстоятелства, а понякога и обратен на очакванията. Не са редки случаите, когато върху объркания, притеснен и беззащитен човек се принасят собствените комплекси, страхове или заблуждения на помагащия.

Съществува и друга група непрофесионални консултанти-ясновидци, гадатели, екстрасенси,астролози, нумеролози и т. н., чиято дейност се отличава с няколко основни характеристики:

-претенции за иззключителност и свръхвъзможности;

-Използване на някои добре усвоени психологически похвати за контакт, присъединяване и влияние;

-Изявена комерсиалност, липса на етика и професионализъм.

Какво е психологическо консултиране?

Психологическото консултиране е дейност, която се извършва от специалисти психолози. Насочена е към оказване на психологическа помощ на хора без психични заболявания, с различни личностни или социлано обособени проблеми в емоционалната и поведенческата сфера.

Целите при консултирането са:

-разрешаване на психически проблеми (преодоляване на дистрес, ситуативна тревожност, скръб от загуба и др.);

-решаван ена житейски проблеми (работа, брак, общуване);

-личностно развитие (укрепване на силни страни, самопомощ, самоактуализация);

– педагогически (обучение, възпитание, превъзпитание).

Какви са различията между психотерапията и психологическото  

консултиране?

 

И при психотерапията, и при консултиранетоцелите се намират в рамките на психологическата помощ. Различията са в характера и степента на задълбоченост.

Повечето автори са единодушни, че при психотерапиятаобект на въздействие са хора с психопатологични проблеми или хора, които имат вътрешни, интрапсихически затруднения. При консултирането обект са хора в психическа норма, които имат проблеми в сферата на емоциите, общуването и социалната компетентност. И в двата случая обектът може да е личност, семейство или група, като по принцип консултирането е ориентирано повече индивидуално.

Основното процесуално различие е необходимото време. Приема се, че психотерапията е по-продължителен процес, докато за целите на консултирането са достатъчни 10-15 срещи, а може и само една.
Какво е индивидуално психологическо консултиране?

Специфични особености:
– консултирането е насочено към здрави хора, изпитващи психологически трудности и проблеми, както и такива, стремящи се към личностно развитие;
– консултирането е насочено към настоящето и бъдещето;
– консултирането е ориентирано към проблеми, обикновено възникващи при взаимодействието на личността със средата;
– консултирането е ориентирано към здравите страни на личността;
– консултирането е насочено към изменение на поведението на клиента;
– консултирането обикновено е краткосрочна помощ;
– консултирането акцентира на ценностното участие на консултанта.

Каква е целта на психологическото консултиране?
Целта на консултирането се намира в рамките на психологическата помощ. Докато в психотерапията целите са терапевтични и личностно-корекционни, при консултирането са по-широки по обхват:
– цели, свързани с психически проблеми-преодоляване на дистрес, ситуативна тревожност, скръб от загуба и др.;
– цели, свързани с решаване на житейски проблеми-работа, брак, общуване;
– цели, свързани с личностно развитие-укрепване на силни страни, помощ за автономност, самоактуализация, научаване на самопомощ;
– педагогически цели-обучение, възпитание, превъзпитание.
Времетраене на консултирането-60 мин.
Цена - 40 лв.